BOL002夏美酱普吉岛写真39P夏美酱波萝社

BOL002夏美酱普吉岛写真39P夏美酱波萝社

二土居中,一运精液于上而交心,一运精液于下而交肾,今因吐利过盛,二土骤虚,不能运精液而交通上下,故烦躁欲死。仲景以此方治心下痞,而复恶寒、汗出者,是少阴无形之热,伏于心下而作痞,复见太阳之寒,又见汗出,有亡阳之虑,故用芩、连、大黄以泻少阴无形之伏热,又用附子以固根蒂而追元阳,寒热互用,真立方之妙也。

阳衰在何处,风邪即中何处,故有中经、中腑、中脏之别。按人身立命,无非活一口真气,真气一足,万窍流通,一切阴邪,无从发起,真气一衰,寒湿痰邪顿生,阳虚为痰所扰,则神志不清,顽痰流入心宫,则痫呆并起。

连进玉屏风散、升麻葛根汤二方加减,神识已清,语言已爽,饮食颇进,身热得微汗已解,大便如常,溲色较淡,黄腐之苔较退,沉数之脉亦缓。问曰:吐血一症,其阳虚乎?

此上三条,言湿温证也。又金匮真言论曰:夏暑汗不出者,秋成风疟。

五曰岭外虽以多暑为病,而四时亦有伤寒温疫之疾,其类不一。又《宣明方》曰:燥干者,金肺之本,肺藏气,以血液内损,气虚感风,则皴揭。

乘年之衰,逢月之空,失时之和,因为贼风所伤,是谓三虚。今合一百剂,差贡史元奏进。

Leave a Reply