VOL253晓茜sunny写真套图60P晓茜sunny美媛馆

VOL253晓茜sunny写真套图60P晓茜sunny美媛馆

又方∶烧鹰、燕、狸、虎头诸食肉者,服方寸匕。惟肺也,外统皮毛,为一身之护卫,内为华盖,作五脏之至尊,肺受百脉之朝,故病每干于肺,设不干肺,抑何咳焉?

七月七日取小豆花,干之百日,末之。论岁气流行之序,一岁之中,有春夏秋冬四时,木火金水各主一时,以行其气,虽不言土,而土在四季中矣。

春夏乐山高处,秋冬居卑深藏,吉。是以上焦在心下,主内而不出;中焦在胃中脘,主腐熟水谷;下焦在脐下,主分别清浊,出而不内。

又云∶觉室有风,勿强忍久坐,必须起行避之。服其汁,卧其叶,即呼蛊主姓名。

左尺,推而上之,上而不下,小肠痛也;推而下之,下而不上,足胫痛也。又云∶饱食即饮水,谷气即散,成癖病腰病。

被其毒者,多洞利、呕吐而烦闷不安是也。朱思简曰∶味甘令热虚冷,人食之补益。

Leave a Reply